Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ V
ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 19.1. Do głównych zadań Wydziału Inspekcji należy:

 1. prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy;
 2. prowadzenie spraw związanych z udziałem Wojewódzkiego Inspektora w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. przygotowywanie projektów decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 4. prowadzenie spraw związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;
 5. współdziałanie w akcji zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia;
 6. badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii i nadzór nad ich usuwaniem;
 7. prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
 8. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 9. wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH);
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń, zaleceń oraz wystąpień pokontrolnych;
 11. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 12. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 13. prowadzenie rejestru decyzji o wymiarze kar pieniężnych i odroczeniu terminu płatności kar pieniężnych;
 14. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 15. przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresie swojej działalności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej;
 16. opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury;
 17. kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
 18. opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku;
 19. obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków o interwencję, skarg i wniosków, informowania o obowiązujących przepisach prawa regulujących daną sprawę oraz przyjmowanie wymaganych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy;
 20. prowadzenie spraw związanych z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykroczenia wszczynanymi na wniosek Wojewódzkiego Inspektora;
 21. przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania wniosków do sądów w sprawach o wykroczenia;
 22. przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania zawiadomień składnych do prokuratury w sprawach o przestępstwa;
 23. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 24. przygotowywanie projektów zaświadczeń;
 25. przygotowywanie projektów opinii;
 26. koordynacja całokształtu działalności kontrolnej prowadzonej na terenie województwa podlaskiego.

2. Pracami Wydziału Inspekcji kieruje Naczelnik Wydziału Inspekcji.

§ 20.1. Do głównych zadań Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej należy:

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku;
 2. podejmowanie i prowadzenie czynności, o których mowa w art. 10b ustawy, wobec podmiotów korzystających ze środowiska w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku;
 3. ujawnianie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i przepisach odrębnych;
 4. nakładanie grzywien oraz sporządzanie wniosków o ukaranie do sądu, za wykroczenia ujawnione w wyniku zadań realizowanych przez Wydział;
 5. ujawnianie miejsc nielegalnego przetwarzania odpadów poza instalacjami, w tym nadzór szczególny nad wyrobiskami rekultywowanymi z wykorzystaniem odpadów oraz wyrobiskami niezrekultywowanymi po działalności górniczej;
 6. współdziałanie z Wydziałem i Działami Inspekcji w zakresie zadań kontrolnych inspekcji;
 7. współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie prowadzonych przez Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej działań pokontrolnych;
 8. współpraca z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej;
 9. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 10. współpraca z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, Policją oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej;
 11. prowadzenie spraw związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów;
 12. wykonywanie kontroli ruchu drogowego w zakresie transportu odpadów we współpracy z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej lub Służby Celno-Skarbowej na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym, w tym organizowanie akcji prewencyjnych kontroli transportów odpadów;
 13. kierowanie zatrzymanych pojazdów wraz z odpadami do wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsc postoju pojazdów na zasadach określonych w art. 24a ust. 1-2c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
 14. występowanie o udzielenie informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych oraz o udzielenie informacji uzyskanych przez organy ścigania oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej uzyskane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, niezbędne do wykonywania czynności o których mowa w art. 10b ust. 2 ustawy, na zasadach określonych w art. 10e ustawy;
 15. wykonywanie analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko środowisku, w tym typowanie podmiotów do kontroli planowych, pozaplanowych, interwencyjnych oraz na wniosek organów administracji publicznej lub podmiotów;
 16. prowadzenie rejestrów i ewidencji, związanych z realizacją zadań powierzonych;
 17. udzielanie informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie, dotyczących realizowanych zadań;
 18. przygotowywanie informacji, sprawozdań i raportów dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych organów uprawnionych do ich uzyskania, na podstawie przepisów odrębnych;
 19. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

2. Wydziałem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej kieruje Naczelnik Wydziału.

3. Terenem działania Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej jest teren województwa podlaskiego.

§ 21.1. Do głównych zadań Wydziału Prawnego należy:

 1. w zakresie zapewnienia obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. sporządzanie i ewidencjonowanie aktów wewnętrznych - aktów regulujących działalność Wojewódzkiego Inspektoratu;
  2. udzielanie porad prawnych, informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  3. monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu i informowanie kierownictwa o ich zmianach;
  4. współdziałanie przy przygotowywaniu projektów decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
  5. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty kar pieniężnych;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nakładania kar i opłat;
  7. współpraca z Wydziałem Inspekcji w zakresie realizowanych czynności kontrolnych i administracyjnych;
  8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.
 2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. opracowywanie projektów statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu i monitorowanie potrzeb ich modyfikacji oraz wprowadzanie zmian w ich treści;
  2. przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, a także projektów pełnomocnictw Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzenie rejestru i zbioru tych upoważnień i pełnomocnictw;
  3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
  4. opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań Wydziału;
  5. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej z zakresu działania Wydziału;
  6. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
  7. koordynacja prac w zakresie prawidłowego terminowego tworzenia treści informacji publicznej udostępnianej na stronie BIP;
 3. w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:
  1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przekazywanie ich według właściwości,
  2. opracowywanie analiz i informacji dotyczących załatwiania skarg i wniosków.

2. Pracami Wydziału Prawnego kieruje Naczelnik Wydziału Prawnego.

§ 22.1. Do głównych zadań Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności należy:

 1. prowadzenie całokształtu spraw finansowych związanych z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu jako jednostki budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
  1. prowadzenie ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem informatycznego systemu finansowo-księgowego,
  2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
  3. opracowywanie rocznego projektu budżetu i planów finansowych oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,
  4. opracowywanie projektu budżetu i planu finansowego w układzie zadaniowym,
  5. kontrola dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
  6. prowadzenie kasy Wojewódzkiego Inspektoratu,
  7. dokonywanie bezgotówkowych płatności zobowiązań z wykorzystaniem elektronicznego systemu bankowego,
  8. odprowadzanie na rachunek budżetu państwa uzyskanych dochodów budżetowych w terminach określonych przepisami,
  9. współpraca z bankiem w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu oraz ochrony kryptograficznej podpisów osób upoważnionych do podpisywania w elektronicznym systemie bankowym,
  10. obsługa finansowo-księgowa środków na rachunku bieżącym jednostki (dochodów i wydatków),
  11. obsługa finansowo-księgowa środków na rachunku depozytowym,
  12. obsługa finansowo-księgowa środków na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; obsługa finansowo-księgowa środków na rachunkach dotyczących poszczególnych kar nałożonych prawomocnymi decyzjami i redystrybucja tych środków na poszczególne fundusze,
  13. dokonywanie okresowych analiz realizacji dochodów i wydatków oraz wnioskowanie do Głównego Księgowego o podjęcie niezbędnych działań w celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości,
  14. wnioskowanie przedsięwzięć zmierzających do oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi,
  15. obsługa systemu TREZOR oraz współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w tym zakresie,
  16. sporządzanie prognoz wydatków budżetowych, harmonogramów oraz zapotrzebowań miesięcznych i dziennych środków na wydatki w systemie TREZOR,
  17. przygotowywanie projektów decyzji Wojewódzkiego Inspektora dotyczących przeniesień środków w planie finansowym, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem od dysponenta wyższego stopnia,
  18. prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  19. sporządzanie list płac pracowników w systemie płacowo-kadrowym,
  20. rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,
  21. naliczanie i potrącanie comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do urzędu skarbowego,
  22. sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla pracowników i urzędu skarbowego,
  23. sporządzanie list wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz rozliczanie funduszu socjalnego według preliminarza,
  24. naliczanie miesięcznych składek i sporządzanie deklaracji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  25. naliczanie wypłat z bezosobowego funduszu płac (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
  26. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o finansach publicznych, o rachunkowości ,oraz aktów wykonawczych do tych przepisów dotyczących spraw finansowo-księgowych obowiązujących jednostki budżetowe oraz zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora;
 2. w oparciu o ustalone przepisy prawne, przygotowywanie niezbędnych dokumentów uruchamiających działania inwentaryzacyjne majątku Wojewódzkiego Inspektoratu oraz prowadzenie nadzoru i kontroli przebiegu tych działań w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach;
 3. zapewnienie prawidłowości zawieranych umów przez Wojewódzki Inspektorat pod względem finansowym;
 4. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 5. prowadzanie egzekucji należności pieniężnych.

2. Wydziałem Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności kieruje Główny Księgowy.

§ 23.1. Do głównych zadań Wydziału Organizacji, Kadr i Szkolenia należy:

 1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu we wszystkich sprawach w stosunkach z innymi urzędami i instytucjami, niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy,
  2. zapewnianie sprawnego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez właściwą organizację pracy,
  3. prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej,
  4. przygotowywanie komunikatów i wystąpień dotyczących prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat współpracy międzynarodowej,
  5. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Wojewódzkim Inspektoracie przepisów dotyczących ładu i porządku oraz dyscypliny pracy,
  6. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy i zasad porządku przez pracowników,
  7. wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Delegaturach, bądź innych komórkach organizacyjnych oraz nadzorowanie realizacji wniosków pokontrolnych,
  8. nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  9. rejestracja baz i zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  10. nadzorowanie zamieszczania informacji publicznych na stronie podmiotowej BIP,
  11. współdziałanie ze związkami zawodowymi,
  12. prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem kontroli zarządczej;
 2. w zakresie kadr i szkolenia:
  1. wykonywanie zadań w zakresie kształtowania i realizowania efektywnej strategii zarządzania personelem, w tym polityki personalnej w służbie cywilnej,
  2. wykonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  3. prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie,
  4. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników służby cywilnej,
  5. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników, a w szczególności: planowanie i organizowanie szkoleń powszechnych i specjalistycznych oraz szkoleń w ramach indywidualnego rozwoju zawodowego pracownika służby cywilnej,
  6. organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem ocen członków korpusu służby cywilnej,
  7. prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
  8. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
  9. sporządzanie i przekazywanie do ZUS formularzy zgłoszeniowych,
  10. sporządzanie informacji, analiz i sprawozdawczości związanej ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,
  11. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu opisów stanowisk pracy i ich aktualizacji,
  12. kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
  13. organizowanie i koordynowanie przebiegu praktyk zawodowych studentów i uczniów szkół średnich odbywanych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  14. organizowanie staży absolwenckich i prac interwencyjnych,
  15. wnioskowanie do PUP o skierowanie osoby bezrobotnej na staż, prace interwencyjne itp.
  16. organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem wartościowania stanowisk pracy;
 3. w zakresie spraw informatycznych:
  1. prowadzenie spraw związanych z administracją sieci komputerowych oraz informatyką w Wojewódzkim Inspektoracie,
  2. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych i przechowywanych w systemach informatycznych Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur,
  3. prowadzenie strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
  4. pełnienie funkcji doradczej w zakresie użytkowania oprogramowania w Inspektoracie,
  5. prowadzenie konsultacji z użytkownikami systemu w zakresie korzystania z zainstalowanych programów,
  6. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej,
  7. instalacja i prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem nowych programów,
  8. administrowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanym z prawidłowym prowadzeniem BIP,
  9. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz zabezpieczenie danych zgromadzonych w zasobach informatycznych Inspektoratu;

2. Pracami Wydziału Organizacji, Kadr i Szkolenia kieruje Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Szkolenia.

§ 24.1. Do głównych zadań Wydziału Administracyjno-Technicznego należy:

 1. w zakresie zamówień publicznych:
  1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  2. przygotowywanie projektów umów, porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora,
  3. sporządzanie planów rocznych zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  4. prowadzenie rejestrów zamówień publicznych realizowanych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  5. koordynowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  6. prowadzenie rejestru umów zawartych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  7. uczestnictwo w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów;
 2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. przygotowywanie pod względem organizacyjnym seminariów, konferencji, narad, szkoleń z zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. prowadzenie obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu związanej z organizacją narad i spotkań,
  3. prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną,
  4. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 3. w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i innych instytucji finansowych:
  1. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych w tym: funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i innych organizacji finansujących,
  2. nadzór nad realizacją wykonywania umów realizowanych ze źródeł zewnętrznych w tym: z funduszy Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i innych organizacji finansujących;
 4. w zakresie obsługi kancelaryjnej:
  1. pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych;
 5. w zakresie archiwizacji dokumentacji:
  1. prowadzenie Archiwum Zakładowego oraz współpraca z Archiwum Państwowym w Białymstoku,
  2. bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia spraw;
 6. w zakresie spraw gospodarczych:
  1. zapewnienie właściwych warunków pracy i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. opracowanie planu zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu,
  3. prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia Wojewódzkiego Inspektoratu,
  4. realizacja zakupów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu,
  5. gospodarka odzieżą ochronną i roboczą,
  6. sporządzanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat,
  7. sporządzanie zestawów danych o rodzajach i ilościach odpadów wytwarzanych przez Wojewódzki Inspektorat oraz gospodarowanie tymi odpadami;
 7. w zakresie transportu i konserwacji:
  1. prowadzenie spraw związanych z taborem samochodowym oraz zapewnienie usług transportowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. organizowanie i przeprowadzanie prac remontowych wykonywanych przez konserwatorów,
  3. utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń technicznych i instalacji: wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej itp.,
  4. planowanie remontów i konserwacji budynków Wojewódzkiego Inspektoratu oraz nadzór nad ich realizacją,
  5. prowadzenie spraw z zakresu ochrony obiektów oraz utrzymania porządku i czystości,
  6. prowadzenie dokumentacji obiektów budowlanych należących do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. w zakresie zarządzania majątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, będącymi w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. gospodarowanie środkami trwałymi i innymi składnikami majątku Wojewódzkiego Inspektoratu, w tym prowadzenie spraw związanych z ewidencją oraz zagospodarowaniem, likwidacją i zbyciem mienia ruchomego,
  3. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pomieszczeń Wojewódzkiego Inspektoratu w sprzęt i urządzenia techniczne oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,
  4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Wojewódzkiego Inspektoratu,
  5. prowadzenie spraw dotyczących prenumeraty prasy, publikacji ogłoszeń w prasie oraz zlecenie wykonania pieczęci, stempli i tablic urzędowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu;
 9. w zakresie obsługi sekretariatu:
  1. prowadzenie sekretariatu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu,
  2. prowadzenie rejestru materiałów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych jednostek kontroli, z kontroli przeprowadzanych w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach,
  3. wypisywanie delegacji służbowych oraz prowadzenie rejestru wydanych delegacji,
  4. prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcę,
  5. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych,
  6. obsługa korespondencji Wojewódzkiego Inspektoratu,
  7. udzielanie informacji klientom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy;

2. Pracami Wydziału Administracyjno-Technicznego kieruje Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego.

§ 25. Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. przeciwpożarowych i bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

 1. prowadzenie spraw dotyczących bhp w Wojewódzkim Inspektoracie, w tym prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych;
 2. nadzorowanie gospodarki odzieżą roboczą, ochronną oraz sprzętem ochrony indywidualnej;
 3. prowadzenie kontroli warunków bhp w Wojewódzkim Inspektoracie;
 4. sporządzanie sprawozdań dotyczących warunków bhp w Wojewódzkim Inspektoracie;
 5. zgłaszanie wniosków dot. wymagań bhp w procesach pracy w Wojewódzkim Inspektoracie;
 6. ustalanie okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy oraz udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków;
 7. współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy;
 8. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dot. wypadków przy pracy i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 9. prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 26. Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony informacji niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 3. opracowanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 4. organizowanie lub przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających i kontrolnych postępowań sprawdzających oraz przechowywanie akt zakończonych postępowań;
 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Wojewódzkiego Inspektora pisemnych upoważnień uprawniających pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 7. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 8. rejestrowanie, przechowywanie i nadzór nad obiegiem i właściwym oznaczeniem dokumentów, a także wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne uprawnionym osobom;
 9. opracowanie dokumentów wewnętrznych wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 27. Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obronnych należy:

 1. realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej zgodnie z zakresem działania określonym odrębnymi przepisami;
 2. opracowanie i utrzymanie w aktualności kart realizacji zadań operacyjnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Podlaskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny;
 3. wykonywanie zadań związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 4. opracowanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru;
 5. planowanie i realizacja szkolenia obronnego.