Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ IV
UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I PISM

§ 14. Do obowiązków i uprawnień Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 1. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz realizowanie polityki personalnej;
 2. zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. prowadzenie działalności na podstawie planów rocznych;
 4. reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. zapewnianie warunków w zakresie sprawnej organizacji pracy Wojewódzkiego Inspektoratu oraz jego praworządnego i efektywnego funkcjonowania;
 6. ponoszenie odpowiedzialności za całość gospodarki finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. nadzorowanie przygotowywania projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. realizowanie budżetu w oparciu o przepisy dotyczące jednostek budżetowych;
 9. realizowanie zadań związanych funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 10. nadzorowanie realizacji spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu;
 11. zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 12. wydawanie aktów prawa wewnętrznego w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 13. zarządzanie kontroli wewnętrznych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 14. wydawanie decyzji i postanowień w postępowaniach administracyjnych oraz zarządzeń pokontrolnych;
 15. podejmowanie decyzji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 15. Do obowiązków i uprawnień I Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy:

 1. planowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy delegaturami i komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie przez siebie nadzorowanym;
 2. prowadzenie nadzoru nad postępowaniami kontrolnymi oraz postępowaniami administracyjnymi w zakresie spraw realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne w tym w zakresie wydanie zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych;
 3. podpisywanie pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, upoważnień do przeprowadzenia kontroli w zakresie spraw realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne;
 4. nadzorowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu wynikającej z działania podległych sobie komórek organizacyjnych;
 5. nadzorowanie prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o interwencje wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie spraw realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne.
 6. inne sprawy określone każdorazowo przez Wojewódzkiego Inspektora

§ 16. Do obowiązków i uprawnień II Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy:

 1. planowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy delegaturami i komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu, w zakresie przez siebie nadzorowanym;
 2. prowadzenie nadzoru nad postępowaniami kontrolnymi oraz postępowaniami administracyjnymi w zakresie spraw realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne w tym w zakresie wydanie zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych.
 3. podpisywanie pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu, w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, upoważnień do przeprowadzenia kontroli w zakresie spraw realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne;
 4. nadzorowanie przygotowywania materiałów i realizacji zadań w zakresie spraw prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat, związanych ze współpracą międzynarodową;
 5. nadzorowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu wynikającej z działania podległych sobie komórek organizacyjnych;
 6. koordynowanie działań zmierzających do uzyskania dodatkowych środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności Wojewódzkiego Inspektoratu;
 7. analizowanie i kontrolowanie zasadności zgłaszanych wydatków wydziałów, samodzielnych stanowisk pracy i delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. nadzorowanie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem planów zamówień publicznych i z realizacją zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 9. inne sprawy określone każdorazowo przez Wojewódzkiego Inspektora.

§ 17.1. Do wyłącznej akceptacji i podpisu Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżone są:

 1. informacje i materiały przedkładane:
  1. ministrowi właściwemu do spraw klimatu i środowiska oraz parlamentarzystom,
  2. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
  3. Wojewodzie i Wicewojewodom Podlaskim,
  4. organom kontroli państwowej,
  5. organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
  6. organom administracji rządowej i samorządowej w województwie;
 2. decyzje i dokumenty w sprawach osobowych pracowników;
 3. odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej;
 4. decyzje i dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 5. dokumenty związane z obronnością i obroną cywilną;
 6. decyzje administracyjne, postanowienia i zarządzenia pokontrolne;
 7. wszelkie sprawy związane z realizacją planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu;
 8. sprawozdanie finansowe (bilans wraz z załącznikami);
 9. akty prawa wewnętrznego;
 10. inne sprawy określone każdorazowo przez Wojewódzkiego Inspektora.

§ 18. 1. I Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje wszelkie dokumenty wynikające z zakresu jego działania, uprawnień i obowiązków, niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora.

2. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora I Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje dokumenty i pisma również w zakresie wymienionym w § 17.

§ 19. 1. II Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje wszelkie dokumenty wynikające z zakresu jego działania, uprawnień i obowiązków, niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora.

2. W czasie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i I Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, II Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje dokumenty i pisma również w zakresie wymienionym w § 17.

§. 20. 1. Kierownik Delegatury podpisuje dokumenty i pisma nienależące do wyłącznej aprobaty Wojewódzkiego Inspektora i wynikające z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora do prowadzenia na terenie swojego działania spraw i wydawania decyzji administracyjnych. W czasie nieobecności Kierownika Delegatury decyzje podejmuje osoba upoważniona przez Wojewódzkiego Inspektora na wniosek Kierownika Delegatury.

2. Pisma, z których wynikają określone zobowiązania i skutki finansowe, wymagają parafowania przez Głównego Księgowego.

3. Wszystkie umowy zawierane przez Wojewódzki Inspektorat muszą być parafowane pod względem prawnym.

4. Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracownika do podpisywania pism w określonym zakresie spraw.

5. Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne Wojewódzkiego Inspektora odbywają się za zgodą Wojewody.

6. Na wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne Zastępców Wojewódzkiego Inspektora deleguje Wojewódzki Inspektor.

§ 21. Do obowiązków i uprawnień Kierowników Delegatur należy w szczególności:

 1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Delegatury, w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań ustalonych dla Delegatury w regulaminie;
 2. prowadzenie spraw i wydawanie na terenie swojego działania decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora;
 3. przydzielanie zadań pracownikom Delegatury, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań;
 4. współdziałanie z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;
 5. wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania i wyróżniania oraz stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników Delegatury oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy;
 6. ponoszenie odpowiedzialności za mienie Delegatury i stwarzanie zgodnych z przepisami bhp i ppoż. warunków pracy;
 7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz właściwym wykorzystywaniem czasu pracy przez pracowników Delegatury;
 8. nadzór nad przekazywaniem dokumentów Delegatury do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną.

§ 22. Obowiązki i odpowiedzialność Głównego Księgowego regulują przepisy o finansach publicznych oraz o rachunkowości. Główny Księgowy działa w zakresie spraw powierzonych mu przez Wojewódzkiego Inspektora i ponosi przed nim odpowiedzialność.

§ 23. Do obowiązków i uprawnień kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

 1. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą komórki, w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań ustalonych dla komórki organizacyjnej w Regulaminie;
 2. przydzielanie zadań pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zadań;
 3. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi;
 4. wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego w sprawach zatrudniania, awansowania, nagradzania i wyróżniania oraz stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec podległych pracowników, a także dokonywanie okresowych ocen ich pracy;
 5. organizowanie narad pracowników podległej komórki organizacyjnej dla omówienia i oceny realizacji zadań oraz przedstawiania dalszych kierunków i sposobów działania;
 6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących porządku oraz zabezpieczenia informacji niejawnych;
 7. przeprowadzanie kontroli przestrzegania dyscypliny pracy oraz właściwego wykorzystywania czasu pracy przez podległych pracowników;
 8. przeprowadzanie instruktarzu stanowiskowego podległych pracowników w zakresie bhp i ochrony ppoż. na stanowiskach pracy i stałe kontrolowanie przestrzegania tych przepisów;
 9. organizowanie kontroli zarządczej w podległej komórce organizacyjnej;
 10. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej
 11. przygotowywanie opisów stanowisk i zakresów czynności podległym pracownikom.

§ 24. Do obowiązków i uprawnień samodzielnego stanowiska pracy należy:

 1. samodzielne wykonywanie w sposób prawidłowy i terminowy zadań ustalonych w Regulaminie i zakresie czynności;
 2. opracowywanie projektów ocen i opinii oraz formułowanie wniosków i propozycji w zakresie prowadzonych spraw;
 3. współdziałanie w realizacji zadań z innymi komórkami organizacyjnymi;
 4. przestrzeganie przepisów dotyczących porządku, dyscypliny pracy, zachowania informacji niejawnych oraz przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej.

§ 25.1. Do obowiązków i uprawnień pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

 1. znajomość przepisów prawnych i wytycznych w zakresie wykonywanej pracy w Wojewódzkim Inspektoracie oraz głównych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska;
 2. wykonywanie powierzonych spraw zgodnie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami;
 3. podejmowanie samodzielnych inicjatyw w celu usprawnienia wykonywanych zadań na stanowisku pracy;
 4. przestrzeganie postanowień instrukcji kancelaryjnej;
 5. przestrzeganie przepisów dotyczących porządku, przepisów bhp i ochrony ppoż.;
 6. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 7. przestrzeganie dyscypliny pracy i pełne wykorzystywanie czasu pracy na wykonywanie zadań służbowych;

2. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu ponoszą odpowiedzialność służbową przed bezpośrednim przełożonym za wykonanie poleconych zadań.

§ 26. Kierownicy Delegatur i komórek organizacyjnych przygotowują podległym pracownikom zakresy czynności, określając zadania, uprawnienia, odpowiedzialność oraz zasady zastępstwa w czasie ich nieobecności.