Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z rozdziałem 2.1 uchwały nr XIX/236/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 czerwca 2020r,. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu Ochrony Powietrza dla strefy Podlaskiej” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 poz. 2880), każdy z wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast oraz starostów mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji działań własnych określonych w Programie Ochrony Powietrza, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku. Niedotrzymanie terminów...