REJESTR UWALNIANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ

W związku z Rozporządzeniem (WE) NR 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 roku; zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE; ustanowiono Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych.

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, w myśl art. 236a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 roku.

Na mocy art. 5 w/w rozporządzenia prowadzący instalację obejmującą co najmniej jedną z działalności spośród określonych w załączniku Nr I, z przekroczeniem obowiązujących wartości progowych dla uwolnień zanieczyszczeń, określonych w załączniku Nr II do w/w rozporządzenia, zgłasza co roku właściwemu organowi dane ilościowe wraz z podaniem, czy dane są oparte na pomiarze, obliczeniu czy oszacowaniu.

W związku z powyższym zakłady objęte sprawozdawczością PRTR, czyli te na terenie których prowadzona jest jedna lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności w nim określonych, mają obowiązek wypełnić i przekazać formularz sprawozdania umieszczony na stronie internetowej GIOŚ – www.gios.gov.pl, którego wzór zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1341).

Przypominamy, że zakłady z terenu województwa podlaskiego, w terminie do dnia 31 marca 2009 roku, powinny przekazać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, sprawozdanie zawierające informacje za 2008 rok. Proszę o wysłanie wypełnionego formularza sprawozdania na odpowiedni adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, tel. 085 742-52-31, prtr@wios.bialystok.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku – Delegatura w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5, tel. 087 563-24-80 suwalki@wios.bialystok.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku – Delegatura w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Akademicka 20, tel. 086 218-21-69, justyna.zagroba@wios.bialystok.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r.w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1341) dokument elektroniczny jest opatrywany przez prowadzącego instalację bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późniejszymi zmianami). Jeżeli składający sprawozdanie nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego dodatkowo przesyła do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska podpisany wydruk sprawozdania.

Zgodnie z Art. 236 d ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), w przypadku niewypełnienia obowiązku sprawozdawczego wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

Na podstawie z Art. 236 d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), w przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 5.000 zł.