ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU
ORGANIZACJI, KADR I SZKOLENIA

Naczelnik Wydziału
Organizacji, Kadr i Szkolenia
Mirosława Siwy

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.103
faks +48 857422104
e-mail: miroslawa.siwy@bialystok.wios.gov.pl

 

Do głównych zadań Wydziału Organizacji, Kadr i Szkolenia należy:

 1. W zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. reprezentowanie Wojewódzkiego Inspektoratu we wszystkich sprawach w stosunkach z innymi urzędami i instytucjami, niezastrzeżonych dla Wojewódzkiego Inspektora i jego Zastępcy,
  2. zapewnianie sprawnego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez właściwą organizację pracy,
  3. prowadzenie spraw z zakresu współpracy międzynarodowej,
  4. przygotowywanie komunikatów i wystąpień dotyczących prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat współpracy międzynarodowej,
  5. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Wojewódzkim Inspektoracie przepisów dotyczących ładu i porządku oraz dyscypliny pracy,
  6. zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy i zasad porządku przez pracowników,
  7. wnioskowanie do Wojewódzkiego Inspektora o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w Delegaturach, bądź innych komórkach organizacyjnych oraz nadzorowanie realizacji wniosków pokontrolnych,
  8. nadzorowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  9. rejestracja baz i zbiorów danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  10. nadzorowanie zamieszczania informacji publicznych na stronie podmiotowej BIP,
  11. współdziałanie ze związkami zawodowymi,
  12. prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem kontroli zarządczej;
 2. w zakresie kadr i szkolenia:
  1. wykonywanie zadań w zakresie kształtowania i realizowania efektywnej strategii zarządzania personelem, w tym polityki personalnej w służbie cywilnej,
  2. wykonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej i innymi pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  3. prowadzenie spraw związanych z naborem kandydatów do pracy w Wojewódzkim Inspektoracie,
  4. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników służby cywilnej,
  5. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników, a w szczególności: planowanie i organizowanie szkoleń powszechnych i specjalistycznych oraz szkoleń w ramach indywidualnego rozwoju zawodowego pracownika służby cywilnej,
  6. organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem ocen członków korpusu służby cywilnej,
  7. prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
  8. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,
  9. sporządzanie i przekazywanie do ZUS formularzy zgłoszeniowych,
  10. sporządzanie informacji, analiz i sprawozdawczości związanej ze sprawami personalnymi i szkoleniowymi,
  11. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w sporządzaniu opisów stanowisk pracy i ich aktualizacji,
  12. kierowanie pracowników na badania profilaktyczne,
  13. organizowanie i koordynowanie przebiegu praktyk zawodowych studentów i uczniów szkół średnich odbywanych w Wojewódzkim Inspektoracie,
  14. organizowanie staży absolwenckich i prac interwencyjnych,
  15. wnioskowanie do PUP o skierowanie osoby bezrobotnej na staż, prace interwencyjne itp.
  16. organizowanie i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem wartościowania stanowisk pracy;
 3. w zakresie spraw informatycznych:
  1. prowadzenie spraw związanych z administracją sieci komputerowych oraz informatyką w Wojewódzkim Inspektoracie,
  2. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych i przechowywanych w systemach informatycznych Wojewódzkiego Inspektoratu i jego Delegatur,
  3. prowadzenie strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu,
  4. pełnienie funkcji doradczej w zakresie użytkowania oprogramowania w Inspektoracie,
  5. prowadzenie konsultacji z użytkownikami systemu w zakresie korzystania z zainstalowanych programów,
  6. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej,
  7. instalacja i prowadzenie szkoleń związanych z wdrażaniem nowych programów,
  8. administrowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanym z prawidłowym prowadzeniem BIP,
  9. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz zabezpieczenie danych zgromadzonych w zasobach informatycznych Inspektoratu;

Pracami Wydziału Organizacji, Kadr i Szkolenia kieruje Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Szkolenia.