DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

WIOŚ w Białymstoku jest w trakcie wykonywania przedsięwzięcia pn. ,,Realizacja planu kontroli dotyczącego gospodarki wodno - ściekowej, w tym m. in. kontrola oczyszczalni ścieków oraz gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku".
W ramach dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku został zakupiony samochód osobowy służący do przewozu osób i sprzętu specjalistycznego, niezbędny do wykonywania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska. Realizacja ww. zadania przyczyni się w dużym stopniu do systematycznego wykonywania działań kontrolnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz przeprowadzania kontroli w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi, co wpłynie na zminimalizowanie zagrożeń wynikających z nieprawidłowego postępowania z osadami ściekowymi oraz z odprowadzeniem nieoczyszczonych ścieków do środowiska.

20210823_114033

20210823_114300

20210823_114314

Kwota dofinansowania
69 990,00 zł
Rok
2021