Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie i jego Delegaturach określa Instrukcja Kancelaryjna.

§ 39. Realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektoratu wymagająca posiadania szczególnych uprawnień lub umiejętności może być wykonywana na podstawie umowy cywilnej.

§ 40. Komórki organizacyjne Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają następujące symbole literowe:

 1. Wydział Inspekcji – WI;
 2. Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej - WZPŚ;
 3. Wydział Prawny – WP;
 4. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności – WB;
 5. Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia – WO;
 6. Wydział Administracyjno-Techniczny – WA;
 7. Samodzielne stanowisko pracy ds. przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP;
 8. Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony informacji niejawnych – IN;
 9. Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych – O.

§ 41. Komórki organizacyjne Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają następujące symbole literowe:

 1. Delegatura w Łomży:
  1. Dział Inspekcji – DIŁ;
  2. samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych – SAŁ;
 2. Delegatura w Suwałkach:
  1. Dział Inspekcji – DIS;
  2. samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych – SAS.