Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 5.1. Wojewódzki Inspektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu. Kieruje pracą Wojewódzkiego Inspektoratu na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

2. Wojewódzki Inspektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące zatrudniania, zwalniania i awansowania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.

3. Wojewódzki Inspektor prowadzi działalność na podstawie rocznych planów pracy, tworzonych na postawie wytycznych do planów kontroli oraz rocznych planów finansowych.

4. Wojewódzki Inspektor realizuje Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu w oparciu o przepisy odnoszące się do jednostek budżetowych.

§ 6.1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą:

 1. Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Łomży i w Suwałkach;
 2. Wydział Inspekcji;
 3. Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej;
 4. Wydział Prawny;
 5. Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności;
 6. Wydział Administracyjno-Techniczny;
 7. Wydział Organizacji, Kadr i Szkolenia;
 8. samodzielne stanowisko pracy ds. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 9. samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych;
 10. samodzielnego stanowiska pracy ds. ochrony informacji niejawnych.

2. Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu przedstawia załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 7. W skład Delegatur w Łomży i w Suwałkach wchodzą:

 1. Dział Inspekcji;
 2. samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-technicznych.

§ 8.1. Zakres kompetencyjny działania Delegatury w Łomży obejmuje zasięgiem: powiat grodzki Łomża oraz powiaty ziemskie: Łomża, Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie.

2. Zakres kompetencyjny działania Delegatury w Suwałkach obejmuje zasięgiem: powiat grodzki Suwałki oraz powiaty ziemskie: Suwałki, Augustów, Sejny, Grajewo.

3. Pracą Delegatury kieruje Kierownik Delegatury.

4. Kierownik Delegatury podlega służbowo Wojewódzkiemu Inspektorowi.

§ 9. Wojewódzki Inspektor ustala liczbę pracowników w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz dokonuje zmian, w zależności od zakresu aktualnie realizowanych zadań.