Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku działa w ramach zespolonej administracji rządowej i obejmuje swoim zasięgiem teren województwa podlaskiego.

2. Wojewódzki Inspektorat zapewnia Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska realizację zadań ustalonych w ustawach i przepisach odrębnych oraz w ogólnych kierunkach działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska ustalanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Podlaskiego;
 2. Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 3. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 4. Kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Kierowników Delegatur, Naczelników Wydziałów, Głównego Księgowego, Kierowników Działów;
 5. Wojewódzkim Inspektoracie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 6. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Delegaturę, Wydział, Dział i samodzielne stanowisko pracy;
 7. Delegaturze – należy przez to rozumieć Delegatury w Łomży i w Suwałkach;
 8. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 9. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.).

§ 2.1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor, przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

3. Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową.

4. Wojewódzki Inspektorat jest dysponentem budżetu trzeciego stopnia.

5. Wojewódzki Inspektor samodzielnie realizuje budżet Wojewódzkiego Inspektoratu na podstawie przepisów dotyczących jednostek budżetowych.

§ 3. Regulamin Wojewódzkiego Inspektoratu określa:

 1. zadania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 2. strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. uprawnienia do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów i pism;
 4. zakresy działania komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu.