Tytuł mój własny

...

Znak sprawy
WA.2600.220.2022
Przedmiot zamówienia

Sprzęt komputerowy opisany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.

Wymagania

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2022 roku.

Okres gwarancji: od gwarancji producenta do 36 miesięcy (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena - waga 100 %,

Termin otwarcia ofert: 14.12.2022 r. do godz. 11.15

Warunki płatności: 30 dni od  dnia otrzymania faktury

Osoby do kontaktu

Jan Leszczyński tel. 85 742 53 78 wew. 118 , e-mail: jan.leszczynski@bialystok.wios.gov.pl .

Złożenie oferty
Kategoria
Informacja o wyborze