Tytuł mój własny

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Znak sprawy
WA.2600.209.2020
Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej – obejmującą usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej przesyłania/dystrybucji, realizowaną na podstawie kompleksowej umowy do WIOŚ w Białymstoku i Delegatury w Suwałkach.

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia - okres 2 lat tj.: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.
Osoby do kontaktu
  • w kwestiach formalnych:
    • Katarzyna Legumina,  tel. 85-742-53-78, e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
Złożenie oferty

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 pocztę elektroniczną na adres: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Kategoria