Tytuł mój własny

POZWOLENIA ZINTEGROWANE (UZUPEŁNIENIE)

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, iż w związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontroli) poszerzeniu uległ zakres obowiązywania dyrektywy poprzez objęcie nowych rodzajów działalności przemysłowej, nie ujętych w dotychczas obowiązującej Dyrektywie IPPC.

Poniżej przestawiono listę nowych rodzajów działalności wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz rodzajów działalności, których opis uległ zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dot. pozwoleń zintegrowanych.

Zgodnie z zapisami zmienionej dyrektywy instalacje te będą musiały uzyskać pozwolenie zintegrowane w terminie do 6 lipca 2015 r.

  1. Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej mocy dostarczonej w paliwie wynoszącej 50MW lub więcej , których całkowita moc instalacji jest sumą mocy poszczególnych kotłów o mocy 15MW i większej podłączonych do wspólnego komina;
  2. Zgazowanie lub upłynnianie paliw innych niż węgiel w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy dostarczonej w paliwie wynoszącej 20MW lub więcej;
  3. Produkcja poprzez procesy biologiczne substancji chemicznych na skalę przemysłową;
  4. Mielenie, mieszanie lub przepakowywanie odpadów niebezpiecznych w instalacjach o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie przed poddaniem ich unieszkodliwianiu lub odzyskowi;
  5. Unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów innych niż niebezpieczne w spalarniach i współspalarniach odpadów o wydajności przekraczającej 3Mg na  godzinę;
  6. Unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne z wyjątkiem działalności ujętej w dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, o wydajności przekraczającej 50 ton dziennie obejmujące co najmniej jeden z następujących rodzajów działalności:
  • obróbka wstępna odpadów przeznaczonych do spalenia lub współspalenia
  • obróbka żużlu i popiołów
  • obróbka w strzępi arkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części;
  • Odzysk, lub kombinacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż

niebezpieczne o wydajności przekraczającej 75 ton dziennie z wykorzystaniem
następujących działań i z wyłączeniem działań objętych przepisami dyrektywy
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych:


a. obróbka biologiczna,
b. obróbka wstępna odpadów przeznaczonych do spalenia lub współspalenia
c. obróbka żużlu i popiołów
d. obróbka w strzępi arkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu

elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich
części;

Jeżeli jedynym rodzajem działalności w zakresie obróbki odpadów jest fermentacja
beztlenowa, próg wydajności dla tej działalności wynosi 100 ton dziennie.

8. Czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności
przekraczającej 50 ton, z wyjątkiem czasowego magazynowania w oczekiwaniu na
zbiórkę w miejscu wytworzenia odpadów;

9. Podziemne składowiska odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności
przekraczającej 50 ton;

10.  Produkcja płyt drewnopochodnych takich jak płyty o wiórach zorientowanych
(OSB), płyty wiórowe lub płyty pilśniowe o wydajności przekraczającej 600m3
dziennie;

11. Obróbka i przetwórstwo poza wyłącznym pakowaniem następujących surowców
przetworzonych lub nieprzetworzonych do celów wytwarzania produktów
spożywczych lub paszy z:
 
a. wyłącznie surowców roślinnych , o wydajności dziennej przekraczającej 300

ton produktu końcowego. Jeżeli instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż
przez 90 kolejnych dni w danym roku próg wydajności wynosi 600 ton
dziennie;

b. surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w produktach łączonych i
osobnych, o wydajności dziennej produktu końcowego przekraczającej:
 
i. 75 ton jeżeli A wynosi 10 lub więcej; lub
ii. [300-(22,5 x A)] w pozostałych przypadkach ,

 
gdzie „A” oznacza część materiału zwierzęcego (w procentach wagi) w
odniesieniu do wydajności produkcji produktu końcowego
 
12.  Konserwacja drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi o
wydajności przekraczającej 75m3 dziennie, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie
do stosowania w przypadku sinizny;

13.  Oczyszczanie ścieków pochodzących z instalacji wymagających uzyskania
pozwolenia zintegrowanego i nieobjętych dyrektywą 91/271/EWG dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych, prowadzonych przez niezależnego operatora.