Tytuł mój własny

INFORMACJE OGÓLNE

Skutkiem wejścia Polski do Unii Europejskiej była transpozycja regulacji unijnych do prawa polskiego.

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) do prawa polskiego włączono wymagania wynikające z Dyrektywy Rady nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (tzw. Dyrektywa IPPC).

Obecnie obowiązuje w tym zakresie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Dyrektywa IPPC nakłada na operatorów wybranych typów instalacji obowiązek:

  • uzyskania pozwolenia zintegrowanego – warunkującego możliwość podejmowania i prowadzenia wybranych rodzajów działalności przemysłowej,
  • dostosowania się do wymagań BAT (Najlepszej Dostępnej Techniki), jako warunku uzyskania ww. pozwolenia,
  • optymalizowania oddziaływań zakładu w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości,
  • unikania ochrony jednego komponentu środowiska, kosztem zwiększenia zanieczyszczenia innego.

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska.

Szczegółowy wykaz instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055).

Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a także nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.

Termin „najlepsze dostępne techniki” (BAT) jest zdefiniowany w ustawie Prawo ochrony środowiska jako najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość.

Celem stosowania przez określoną instalację BAT jest zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez: - stosowanie surowców przyjaznych środowisku, - wytwarzanie produktów przyjaznych środowisku (podlegających wtórnemu

wykorzystaniu, o długim okresie użytkowania itp.), - efektywne wykorzystanie zasobów (woda, energia, surowce), - minimalizację ilości odpadów, ich recykling i wtórne wykorzystanie. Oczyszczanie i składowanie jest rozwiązaniem ostatecznym – przy braku innych możliwości.

Jeżeli spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik wiąże się z koniecznością realizacji określonych działań w okresie, na jaki ma być wydane pozwolenie, w decyzji ustala się harmonogram realizacji tych działań.

Jak widać, głównym priorytetem w IPPC jest realizacja strategii Czystszej Produkcji,

poprzez: zapobieganie emisji do środowiska wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe i racjonalnie ekonomicznie, eliminowanie powstawania odpadów, bądź ich pełne wtórne wykorzystanie, eliminowanie technologii powodujących nadmierne zużycie energii i surowców, sukcesywna modernizacja istniejących technologii z wykorzystaniem metod przyjaznych środowisku, zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii, zastępowanie substancji niebezpiecznych substytutami mniej uciążliwymi dla środowiska, zamykanie oddziaływania w granicach zakładu, poprawa organizacji pracy, wprowadzanie Czystszych Technologii, osiąganie poziomów wyznaczonych przez Najlepsze Dostępne Techniki Nowe instalacje nie mogą być oddane do użytkowania bez uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Instalacje istniejące powinny były uzyskać pozwolenie najpóźniej do końca października 2007 r.

W związku z niedopełnieniem tego obowiązku przez prowadzących niektóre instalacje, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzje o wstrzymaniu ich użytkowania.

Organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest:

  • marszałek województwa – dla instalacji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • starosta – dla pozostałych instalacji.

Szczegółowy wykaz instalacji z terenu województwa podlaskiego, na prowadzenie których zostały wydane pozwolenia zintegrowane oraz takich, które nie posiadają ww. decyzji zamieszczony jest na naszej stronie internetowej. Informacje na temat pozwoleń zintegrowanych dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - http://www.mos.gov.pl.