ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ

Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
Janusz Tomasz Górka

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.105
faks +48 857422104
e-mail: janusz.gorka@bialystok.wios.gov.pl

 

Do głównych zadań Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej należy:

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku;
 2. podejmowanie i prowadzenie czynności, o których mowa w art. 10b ustawy, wobec podmiotów korzystających ze środowiska w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku;
 3. ujawnianie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i przepisach odrębnych;
 4. nakładanie grzywien oraz sporządzanie wniosków o ukaranie do sądu, za wykroczenia ujawnione w wyniku zadań realizowanych przez Wydział;
 5. ujawnianie miejsc nielegalnego przetwarzania odpadów poza instalacjami, w tym nadzór szczególny nad wyrobiskami rekultywowanymi z wykorzystaniem odpadów oraz wyrobiskami niezrekultywowanymi po działalności górniczej;
 6. współdziałanie z Wydziałem i Działami Inspekcji w zakresie zadań kontrolnych inspekcji;
 7. współpraca z Wydziałem Prawnym w zakresie prowadzonych przez Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej działań pokontrolnych;
 8. współpraca z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej;
 9. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 10. współpraca z wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, Policją oraz innymi organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej;
 11. prowadzenie spraw związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów;
 12. wykonywanie kontroli ruchu drogowego w zakresie transportu odpadów we współpracy z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej lub Służby Celno-Skarbowej na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym, w tym organizowanie akcji prewencyjnych kontroli transportów odpadów;
 13. kierowanie zatrzymanych pojazdów wraz z odpadami do wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsc postoju pojazdów na zasadach określonych w art. 24a ust. 1-2c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
 14. występowanie o udzielenie informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych oraz o udzielenie informacji uzyskanych przez organy ścigania oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej uzyskane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, niezbędne do wykonywania czynności o których mowa w art. 10b ust. 2 ustawy, na zasadach określonych w art. 10e ustawy;
 15. wykonywanie analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko środowisku, w tym typowanie podmiotów do kontroli planowych, pozaplanowych, interwencyjnych oraz na wniosek organów administracji publicznej lub podmiotów;
 16. prowadzenie rejestrów i ewidencji, związanych z realizacją zadań powierzonych;
 17. udzielanie informacji publicznej oraz informacji o środowisku i jego ochronie, dotyczących realizowanych zadań;
 18. przygotowywanie informacji, sprawozdań i raportów dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych organów uprawnionych do ich uzyskania, na podstawie przepisów odrębnych;
 19. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Wydziałem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej kieruje Naczelnik Wydziału.

Terenem działania Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej jest teren województwa podlaskiego.