ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU PRAWNEGO

Naczelnik Wydziału Prawnego
Adam Krasiński

Kontakt:
tel. +48 857425378 w.110
faks +48 857422104
e-mail: adam.krasinski@bialystok.wios.gov.pl

 

Do głównych zadań Wydziału Prawnego należy:

 1. w zakresie zapewnienia obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. sporządzanie i ewidencjonowanie aktów wewnętrznych - aktów regulujących działalność Wojewódzkiego Inspektoratu;
  2. udzielanie porad prawnych, informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  3. monitorowanie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu i informowanie kierownictwa o ich zmianach;
  4. współdziałanie przy przygotowywaniu projektów decyzji i postanowień wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
  5. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o umorzenie, odraczanie lub rozłożenie na raty spłaty kar pieniężnych;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nakładania kar i opłat;
  7. współpraca z Wydziałem Inspekcji w zakresie realizowanych czynności kontrolnych i administracyjnych;
  8. prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.
 2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu:
  1. opracowywanie projektów statutu i regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu i monitorowanie potrzeb ich modyfikacji oraz wprowadzanie zmian w ich treści;
  2. przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu do załatwiania spraw w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, a także projektów pełnomocnictw Wojewódzkiego Inspektora oraz prowadzenie rejestru i zbioru tych upoważnień i pełnomocnictw;
  3. wykonywanie kontroli wewnętrznej w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
  4. opracowywanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań Wydziału;
  5. prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej z zakresu działania Wydziału;
  6. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
  7. koordynacja prac w zakresie prawidłowego terminowego tworzenia treści informacji publicznej udostępnianej na stronie BIP;
 3. w zakresie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków:
  1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przekazywanie ich według właściwości,
  2. opracowywanie analiz i informacji dotyczących załatwiania skarg i wniosków.

Pracami Wydziału Prawnego kieruje Naczelnik Wydziału Prawnego.