ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁU INSPEKCJI

Naczelnik Wydziału Inspekcji
Beata Ostrowiecka

Kontakt:
tel. +48 857428020
faks +48 857422104
e-mail: beata.ostrowiecka@bialystok.wios.gov.pl

Do podstawowego zakresu czynności Inspekcji Ochrony Środowiska należy prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych korzystających ze środowiska. Działalność kontrolną wojewódzkie inspektoraty planują i prowadzą, biorąc pod uwagę wymagania wynikające z aktualnego stanu prawnego, zalecenia GIOŚ i Wojewody, analizę dotychczasowych kontroli oraz sugestie zgłaszane przez organy samorządowe z terenu województwa. Na ich podstawie tworzone są plany kontroli. Podstawowym celem kontroli jest wymuszenie na użytkownikach środowiska podejmowania działań, które w konsekwencji mają spowodować zmniejszenie lub wyeliminowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.

 

Do głównych zadań Wydziału Inspekcji należy:

 1. prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy;
 2. prowadzenie spraw związanych z udziałem Wojewódzkiego Inspektora w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. przygotowywanie projektów decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 4. prowadzenie spraw związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;
 5. współdziałanie w akcji zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia;
 6. badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii i nadzór nad ich usuwaniem;
 7. prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
 8. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 9. wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH);
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń, zaleceń oraz wystąpień pokontrolnych;
 11. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 12. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 13. prowadzenie rejestru decyzji o wymiarze kar pieniężnych i odroczeniu terminu płatności kar pieniężnych;
 14. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 15. przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresie swojej działalności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej;
 16. opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury;
 17. kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
 18. opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku;
 19. obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków o interwencję, skarg i wniosków, informowania o obowiązujących przepisach prawa regulujących daną sprawę oraz przyjmowanie wymaganych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy;
 20. prowadzenie spraw związanych z toczącymi się postępowaniami w sprawach o wykroczenia wszczynanymi na wniosek Wojewódzkiego Inspektora;
 21. przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania wniosków do sądów w sprawach o wykroczenia;
 22. przygotowywanie materiałów na potrzeby sporządzania zawiadomień składnych do prokuratury w sprawach o przestępstwa;
 23. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 24. przygotowywanie projektów zaświadczeń;
 25. przygotowywanie projektów opinii;
 26. koordynacja całokształtu działalności kontrolnej prowadzonej na terenie województwa podlaskiego.

Pracami Wydziału Inspekcji kieruje Naczelnik Wydziału Inspekcji.