ZGŁOSZENIE INWESTYCJI

Inwestor zobowiązany jest do poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów bądź instalacji, które realizowane są jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
Termin złożenia zawiadomienia – na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania.

1. Przyjmowanie zawiadomień o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub  przebudowanego obiektu budowlanego,  zespołu obiektów lub instalacji

Opis sprawy - Inwestor zobowiązany jest do poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów bądź instalacji, które realizowane są jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),
Termin złożenia zawiadomieniana 30 dni przed terminem oddania do użytkowania.

Dotyczy – Inwestorów, którzy oddają do użytkowania nowo zbudowane lub przebudowane obiekty budowlane, zespoły obiektów lub instalacje wymienione w rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 113, poz. 1397),

Wymagane dokumenty - Zawiadomienie o planowanym terminie oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. Na potwierdzenie, że są spełnione wymagania ochrony środowiska, inwestor do swojej informacji dołącza następujące dokumenty: pozwolenia i zezwolenia związane z realizacją inwestycji, pozwolenia i zezwolenia  dotyczące korzystania ze środowiska, wymagane przepisami szczególnymi, wyniki pomiarów kontrolnych,

Opłaty – nie podlega opłacie skarbowej,

Jednostka odpowiedzialna:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok Wydział Inspekcji, tel. 85 742 80 20
Godziny pracy: poniedziałek 7.00– 18.00, wtorek – piątek 7.15 – 15.15


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Delegatura w Łomży
ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża
Wydział Inspekcji, tel. 86 218 21 69
Godziny pracy: poniedziałek 7.00 – 18.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki Wydział Inspekcji, tel. 87 563 24 90

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Delegatura w Łomży
ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki

Termin załatwienia sprawy – Przepisy nie określają postępowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dotyczącego podjęcia działań w związku z otrzymaniem od inwestora informacji zgonie z art. 76 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Wojewódzki inspektor ochrony środowiska  sprawdza okoliczności przemawiające za wykonaniem czynności kontrolnych, w celu zbadania spełnienia wymagań ochrony środowiska.
Przeprowadzenie kontroli może okazać się niekonieczne, pod warunkiem, iż inwestor dostarczył rzetelne dowody potwierdzające spełnianie wymagań ochrony środowiska. W przypadku, gdy na podstawie przeprowadzonych działań przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zostanie stwierdzone, iż obiekt nie spełnia wymagań art. 76 ust. 2 Prawa ochrony środowiska tj.:

  1. Nie zostały wykonane wymagane przepisami lub określone w decyzjach administracyjnych środki techniczne chroniące środowisko,
  2. Nie zastosowano odpowiednich rozwiązań technologicznych wynikających z ustaw lub decyzji administracyjnych,
  3. Nie zostały uzyskane wymagane decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska,
  4. Nie dotrzymano, na etapie wymaganych prawem, badań oraz sprawdzeń, wynikających z mocy prawa standardów emisyjnych oraz określonych  w pozwoleniu warunków emisji zostanie wydana decyzja wstrzymująca oddanie obiektu do użytkowania. Podstawa prawna - Art. 76, art. 365 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.  z 2008.r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

Tryb odwoławczy - Zgodnie z art. 366 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.  z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wstrzymującej oddanie do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
 

Uwagi i dodatkowe informacje - Kto nie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji podlega karze grzywny (zgodnie z art. 331 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma użytkowanie obiektu, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytku zostanie ujawnione, iż przy oddawaniu do użytku nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska oraz nie są one nadal spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o oddawaniu do eksploatacji obiektów lub inwestycji (zgodnie z art. 365 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

2. Przyjmowanie zawiadomień o planowanym terminie zakończenia rozruchu instalacji.

Opis sprawy - Inwestor zobowiązany jest do poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie zakończenia rozruchu instalacji realizowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Termin złożenia zawiadomienia – na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania.

Dotyczy – Inwestorów, którzy kończą przewidywany w odpowiednich decyzjach rozruch instalacji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 113, poz.1397),

Wymagane dokumenty - Zawiadomienie o zakończeniu rozruchu instalacji. Na potwierdzenie, że są spełnione wymagania ochrony środowiska, inwestor do informacji dołącza następujące dokumenty: pozwolenia i zezwolenia związane z realizacją inwestycji, pozwolenia i zezwolenia dotyczące korzystania ze środowiska, wymagane przepisami szczególnymi, wyniki pomiarów kontrolnych,

Opłaty – nie podlega opłacie skarbowej,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok Wydział Inspekcji, tel. 85 742 80 20
Godziny pracy: poniedziałek 7.00– 18.00, wtorek – piątek 7.15 – 15.15


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Delegatura w Łomży
ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża
Wydział Inspekcji, tel. 86 218 21 69 Godziny pracy: poniedziałek 7.00 – 18.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki Wydział Inspekcji, tel. 87 563 24 90

Miejsce składania dokumentów:


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Delegatura w Łomży
ul. Akademicka 20, 18-402 Łomża

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki

Termin załatwienia sprawy – Przepisy nie określają postępowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dotyczącego podjęcia działań w związku z otrzymaniem od inwestora informacji o zakończeniu rozruchu instalacji.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska  sprawdza okoliczności przemawiające za wykonaniem czynności kontrolnych, w celu zbadania spełnienia wymagań ochrony środowiska. Przeprowadzenie kontroli może okazać się niekonieczne, pod warunkiem, iż inwestor dostarczył rzetelne dowody potwierdzające spełnianie wymagań ochrony środowiska. W przypadku, gdy na podstawie przeprowadzonych działań przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska zostanie stwierdzone, iż niedotrzymane zostały standardy emisyjne, wynikające z mocy prawa lub określone w pozwoleniu warunków emisji, w okresie 30 dni od zakończenia rozruchu zostanie wydana decyzja wstrzymująca użytkowanie  instalacji.
Podstawa prawna - Art. 76, art. 365 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.  z 2008.r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
Tryb odwoławczy - Zgodnie z art. 366 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.  z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wstrzymującej oddanie do użytkowania obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, które wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
 

Uwagi i dodatkowe informacje - Kto nie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie zakończenia rozruchu instalacji podlega karze grzywny (zgodnie z art. 331 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma użytkowanie obiektu, jeżeli w ciągu 5 lat od oddania do użytku zostanie ujawnione, iż przy oddawaniu do użytku nie zostały spełnione wymagania ochrony środowiska oraz nie są one nadal spełnione, a inwestor nie dopełnił obowiązku poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o oddawaniu do eksploatacji obiektów lub inwestycji (zgodnie z art. 365 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).
 

3. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Od dnia 19.08.2007 r. inwestorzy, w stosunku do których nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego nie zawiadamiają zgodnie z art. 56 prawa budowlanego Inspekcji Ochrony Środowiska o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

(podstawa prawna: art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587).