ZADANIA DOFINANSOWANIA

Nazwa zadania Rok Kwota dofinansowania Krótka treść
Cykl seminariów pn: „usprawnienie procedur administracyjnych w świetle ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska” 18 134,81 zł

Zakończył się Cykl seminariów pn: ”Usprawnienie procedur administracyjnych w świetle ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska” zorganizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku 69 990,00 zł

Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji planu kontroli dotyczącego gospodarki wodno - ściekowej, w tym m. in. kontrola oczyszczalni ścieków oraz gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku.

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku 130 000,00 zł

Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby realizacji planu kontroli gospodarstw rolnych wynikających z "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku.