Tytuł mój własny

ROZDZIAŁ VI
ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH DELEGATUR WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

§ 28.1. Do głównych zadań Działu Inspekcji należy:

 1. prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy;
 2. prowadzenie spraw związanych z udziałem Wojewódzkiego Inspektora w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. przygotowywanie projektów decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 4. prowadzenie spraw związanych z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów;
 5. współdziałanie w akcji zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do jej prowadzenia;
 6. badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii i nadzór nad ich usuwaniem;
 7. prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
 8. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 9. wykonywanie zadań wynikających z rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów (REACH);
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony środowiska, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń, zaleceń oraz wystąpień pokontrolnych;
 11. prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 12. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 13. prowadzenie rejestru decyzji o wymiarze kar pieniężnych i odroczeniu terminu płatności kar pieniężnych;
 14. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
 15. przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresie swojej działalności dla potrzeb organów administracji rządowej i samorządowej;
 16. opracowywanie wniosków o ukaranie do sądu oraz wystąpień do prokuratury;
 17. kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
 18. opiniowanie raportów o bezpieczeństwie zakładów o dużym ryzyku;
 19. obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków o interwencję, skarg i wniosków, informowania o obowiązujących przepisach prawa regulujących daną sprawę oraz przyjmowanie wymaganych dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia sprawy;
 20. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej;
 21. przygotowywanie projektów zaświadczeń;
 22. przygotowywanie projektów opinii;
 23. koordynacja całokształtu działalności kontrolnej prowadzonej na terenie województwa podlaskiego.

2. Pracami Działu Inspekcji kieruje Kierownik Działu Inspekcji.

§ 29. Do głównych zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. administracyjno-technicznych należy:

 1. prowadzenie sekretariatu w siedzibie Delegatury;
 2. zapewnienie właściwego zabezpieczenia i ochrony majątku Delegatury;
 3. zapewnienie utrzymania porządku i czystości wszystkich pomieszczeń Delegatury, a także porządku wokół obiektów;
 4. dokonywanie zakupów na potrzeby Delegatury;
 5. zarządzanie sprzętem biurowo-administracyjnym w Delegaturze;
 6. prowadzenie w Delegaturze ewidencji pieczęci urzędowych;
 7. prowadzenie gospodarki transportowej;
 8. redakcja Biuletynu Informacji Publicznej.